Algemene Voorwaarden voor dienstverlening

Obelisk Boedel Beheer B.V., Achterweg 25, 2223 BD Katwijk, onder nummer 28110349 ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, hierna: Obelisk;

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Obelisk: de opdrachtnemer, zijnde de gebruiker van de algemene voorwaarden.
opdrachtgever: de wederpartij van Obelisk.
overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Obelisk en een opdrachtgever, daaronder mede begrepen iedere vervolgopdracht, iedere gewijzigde opdracht en iedere aanvullende opdracht, voor zover door partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Obelisk, voor de uitvoering waarvan goederen en/of diensten van derden worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De eventuele, al dan niet algemene, voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.
5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Obelisk en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
6. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht aan Obelisk wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
7. Obelisk voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Tenzij Obelisk uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel heeft aanvaard zijn anderen dan opdrachtgever niet gerechtigd op het resultaat van de door Obelisk voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan af te gaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Obelisk gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Obelisk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief de in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Obelisk niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Obelisk anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Obelisk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Obelisk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Obelisk heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Obelisk zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Obelisk is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen hem en deze derden gelden of door die derden worden bedongen te aanvaarden. Obelisk zal deze voorwaarden kunnen tegenwerpen aan opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door deze derden betreft.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Obelisk aangeeft dat deze voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk zijn en alle gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk zijn, tijdig aan Obelisk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Obelisk zijn verstrekt, heeft Obelisk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of is opdrachtgever gehouden de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de door Obelisk gehanteerde, of anders volgens gebruikelijke tarieven, aan Obelisk te vergoeden.
4. Obelisk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat Obelisk is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor Obelisk kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Obelisk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Opdrachtgever vrijwaart Obelisk voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Obelisk zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Obelisk opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vaste honorering is overeengekomen zal Obelisk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze honorering tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Obelisk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Obelisk dienen te worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Obelisk en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Obelisk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorering
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste honorering overeenkomen.
2. Indien geen vaste honorering wordt overeengekomen, zal de honorering worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De honorering wordt berekend volgens de door Obelisk gehanteerde uurtarieven, geldende voor de periode(s) waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. De honorering is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen het honorarium en de kosten periodiek aan opdrachtgever in rekening worden gebracht en moeten worden voldaan.
5. Indien Obelisk met opdrachtgever een honorering of uurtarief is overeengekomen, is Obelisk niettemin gerechtigd deze honorering en/of dit tarief te verhogen. Obelisk zal opdrachtgever daarvan dan op de hoogte stellen.
6. Voorts is Obelisk gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien na het moment van aanbieding tarieven, kosten e.d., bijv. ten aanzien van lonen, zijn gestegen.
7. Bovendien mag Obelisk de honorering verhogen indien en wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate te laag is ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Obelisk, dat in redelijkheid van Obelisk niet mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen honorering en kosten. Obelisk zal opdrachtgever in dat geval, na vooroverleg met opdrachtgever, van de verhoging van honorering en/of tarief alsmede van de omvang en ingangsdatum daarvan, in kennis stellen.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Obelisk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement of (ander) beslag ten laste van opdrachtgever, een eigen aangifte van opdrachtgever van zijn faillissement of een verzoek van opdrachtgever om surseance van betaling of om toepassing van de schuldsaneringsregeling, alsook indien en wanneer opdrachtgever een buitengerechtelijke schuldsanering wil beproeven, zijn de vorderingen van Obelisk op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Obelisk heeft het recht door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Obelisk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Obelisk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Obelisk is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Obelisk geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Obelisk totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit al zijn overeenkomsten met Obelisk is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Obelisk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever verplicht zich onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Obelisk ter inzage te geven.
5. Door Obelisk geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval Obelisk zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds thans, bij deze, onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Obelisk en aan door deze eventueel aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Obelisk zich bevinden, en om die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke is met tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, doch tenminste € 50,–.
2. Indien Obelisk hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1. Klachten over door Obelisk verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Obelisk. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Obelisk in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Obelisk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient dan door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Obelisk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Obelisk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet behoorlijk nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Obelisk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat om te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Obelisk bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien en wanneer de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Obelisk op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Obelisk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Obelisk behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Obelisk aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden deze binnen veertien dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden c.q. door welke oorzaak ook, ook na aanmaning, in gebreke blijft met de nakoming van de bij lid 1 genoemde verplichting, heeft Obelisk het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Indien Obelisk aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Obelisk aansprakelijk is voor directe schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en in ieder geval beperkt tot ten hoogste het bedrag van de door de assuradeur van Obelisk in het desbetreffende geval te verstrekken uitkering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de assuradeur van Obelisk wordt verricht, is iedere aansprakelijkheid van Obelisk beperkt tot ten hoogste het terzake van de desbetreffende opdracht gedurende het kalenderjaar waarin de schade is ontstaan door opdrachtgever aan Obelisk betaalde honorering, tot doch ten hoogste € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro), tenzij, en in dat geval voor zover, schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Obelisk.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Obelisk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Obelisk toegerekend behoord te worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Obelisk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien die schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Obelisk, zijn ondergeschikten of door hem ingeschakelde derden.
6. Iedere aanspraak jegens Obelisk tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter is aanhangig gemaakt.

Artikel 15 Vrijwaringen
1. Opdrachtgever vrijwaart Obelisk voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte voorwerpen, materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Obelisk informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, blijft te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever. Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal Obelisk trachten deze risico’s af te dekken door het afsluiten van een of meer verzekeringen. Opdrachtgever is dan gehouden de daarmee gemoeide premies en kosten aan Obelisk te vergoeden.

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien de nakoming daarvan verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van de desbetreffende partij(en).
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Obelisk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Obelisk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Obelisk worden daaronder begrepen.
3. Obelisk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Obelisk zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover Obelisk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Obelisk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard ervan.
2. Indien en voor zover op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak Obelisk gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Obelisk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Obelisk niet gehouden tot geheimhouding, en evenmin tot schadevergoeding of schadeloosstelling terzake van gevolgen van het door Obelisk in zoverre niet in achtnemen van haar geheimhouding en is Obelisk’s wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst op grond van schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Obelisk zich alle rechten en bevoegdheden voor die aan Obelisk toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Obelisk verstrekte stukken, zoals rapporten, inventarislijsten, boedel- en andere beschrijvingen, adviezen, overeenkomsten, formulieren, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever c.q. een andere wederpartij, en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Obelisk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Obelisk behoudt zich het recht voor om zijn door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en expertise voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Niet-overname personeel
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Obelisk of van ondernemingen waarop Obelisk ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich doen of laten werken.

Artikel 21 Geschillen
1. De bevoegde rechter volgens de vestigingsplaats van Obelisk is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen met Obelisk kennis te nemen. Niettemin heeft Obelisk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen geen beroep op de rechter doen dan nadat zij zich hebben ingespannen om het desbetreffende geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Obelisk en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Versie 2005

U kunt deze Algemene Voorwaarden hier ook downloaden.